10 bible verses with explanation tagalog

10 bible verses with explanation tagalog

11 Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Aug 27, 2018 - Explore Draco Acuavera's board "tagalog bible verse" on Pinterest. And because they were spelled out specifically with no room for ambiguity, they’re also positive law. Colossians 2:11. For the knowledge of good and truth becomes more interior by its right application, as on the other hand it becomes more external by misapplication. SORT BY. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Wisdom is better than money, silver or gold. Jesus Sends Out the Twelve () () (). 1 Juan 4:16-19 the love of money — not the money itself, but the love of it - the wishing to be rich (1 Timothy 6:9) - “is a root (Ellicott and Middleton: not as English Version, ‹the root‘) of all evils. Nagbabantay Siya sa iyong tabi, naghihintay para sa iyong pagbabalik. Siya ay nalulugod, nagagalak, nagpapatawad at nagsasaya sa pagsisisi at paniniwala ng tao; ang bawat isa sa Kanyang mga kaisipan at mga ideya ay umiiral at umiikot para sa sangkatauhan; kung ano at kung anong mayroon Siya ay lubos na ipinahahayag para sa kapakanan ng sangkatauhan; ang kabuuan ng Kanyang mga damdamin ay nakaugnay sa pag-iral ng sangkatauhan. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). comments. From having access to heaven (Job 1:12, 1 Kings 22:21, Zechariah 3:1) … Read through them slowly and let God work these promises into your hearts. Malachi 3:10 Robbing God. 10 Key Bible Verses on Prayer March 11, 2020 We can learn what and how to pray to God from his very word—even from the example of his own Son. This is a generally accepted idiom that originated many years ago.. Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 10 Scriptures About God’s Promises Narito ang pagibig, hindi sa tayo’y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. What does John 10:10 mean? Genesis 1:28: “And God blessed them, and God said to them, ‘Be fertile and multiply.’” 1 Pedro 1:22 It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Mga Taga-Efeso 2:10. Gayundin, tanging ang Lumikha ang makakapagkaloob ng kaawaan sa sangkatauhang ito at umiibig sa Kanyang buong sangnilikha. The overwhelming themes from these verses focus on finding strength, growing in faith, and trusting in God. Although initially directed to faithful Jews in Babylonian exile, Jehovah God had the words of Isaiah 41:10 preserved for the comfort of all his worshippers. Click the verse number to read commentary, definitions, meanings, and notesfor that particular Daniel 10 verse. He wanted to see who Jesus was, but because he was short he could not see over the crowd. The Bible is also better than these things. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Tanging ang Lumikha ang may tunay at hindi napapatid na pagmamahal para sa sangkatauhan. Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon, "Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na" | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled. 1 Corinthians 13:7 – “Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.” This kind of love is a child-like love. Bible Verses and Quotes for Teens :) 44.8K 1.9K 119 It's obvious what its about:) Most of these quotes are not mine, so all credit for whoever said them! Paano natin sasalubungin ang Panginoon at makamit ang pagkakataong maprotektahan ng Diyos? Bible Verses about Encouragement - Therefore encourage one another and build each other up, just as in… But those who hope in the Lord will renew their strength. Daniel 10:1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. This is one of the most difficult … To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form Isaiah 41:5, 6, 10, 13, 14. Iyon ang tanging pinanggagalingan para sa pananampalataya (kaligtasan) at kasanayan (ang buhay Kristiyano). Isaias 41:10 - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Inspired by Holy Bible app. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. The Lord in his Divine Humanity teaches, that whoever does not approach him in that humanity, by faith and love, destroys in himself the goods of faith by falsities, and thus seeks to establish his own merit. Zacchaeus the Tax Collector - Jesus entered Jericho and was passing through. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. Verses 10-11. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya’y iibigin ng aking Ama, at kami’y pasasa kaniya, at siya’y gagawin naming aming tahanan. Aug 27, 2018 - Explore Draco Acuavera's board "tagalog bible verse" on Pinterest. Money is not really valuable. 7 Important Bible Verses on Faith With Commentary April 12, 2014 Jack Wellman Patheos Explore the world's faith through different perspectives on religion and spirituality! Check Tagalog Daily Bible Verse @tagalogdailybibleverse instagram profile. Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan? Feel free to add any other good Bible Verses about the promises of God in the comments. Previous: Salmo 126:5. Your daily reading tagalog bible verse. 10 Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. 1 Juan 4:9-10 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga problema sa landas ng ating pakikipag-ugnayan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ng…, Awit 23:4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamal…, Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me Upang makagawa ng sarili niyang sulok sa mundong ito, nap…. Nguni’t ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga’y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin. See more ideas about bible, verse, tagalog. Teaching … 1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, . Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Iniibig tayo ng Diyos at iniligtas tayo, kaya dapat nating ibigin ang Diyos. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview ... hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, acts, bob utley Collection opensource Language Tagalog. Create in me a clean heart — A clean heart, is a heart free from those impure and disordered passions of which David had too fatally felt the effects, and in possession and under the influence of those sacred dispositions of piety, holiness, and virtue, in which the moral rectitude and purity of the mind consists. In essence, this phrase means that life has a universal principle, that, whatever you do today have consequences tomorrow. Ito ang utos, na tayo’y mangagsilakad sa kaniya, gaya ng inyong narinig nang pasimula. Silver and gold are beautiful, but they cannot give a good life to you. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verse 10. Be strong and courageous. Ibinibigay Niya ang lahat ng kung anong mayroon Siya para sa sangkatauhang ito…. God prepares the heart for prayer, by kindling holy desires, and strengthening our most holy faith, fixing the thoughts, and raising the affections, and then he graciously accepts the prayer. Discover the real meaning of popular Bible verses and phrases. (Read full chapter Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay. Kanya ring ipinangako na Siya ay darating sa mga huling araw, dadalhin ang mga mananampalataya sa Kanya sa kaharian ng langit, at pagkalooban sila ng buhay na walang hanggan. These are popular Bible verses that quickly become favorites because of their inspiring messages of hope! I’ve compiled a list of what I consider the ten most important verses on prayer: Top 10 Bible Verses About Prayer 1. Verse 10:2. And, behold, there met him a woman A married woman, and an adulteress, as the following account of her shows; as soon as ever she discerned the young man before described, who she knew, by his air, walk, and dress, was a fit person for her turn, she at once set out from her house, or the corner where she stood, and met him; she did not wait till he came up and made his suit to her, but she … Wisdom is valuable. John Gill's Exposition of the Bible /. Thou must --The obligation lies upon thee, as the servant of God, to prophesy at His command. Lumulundag at sumasakit ang Kanyang puso sa bawat kilos ng tao: Siya ay nagagalit, nababalisa, at nagdadalamhati sa kasamaan at katiwalian ng tao. Mateo 22:37-39 10 Bible Verses about Salvation. … They… When you pass through the waters, I will be with you; and… Have I not commanded you? Ganoon din, Siya ay sawang-sawa na sa mga tao na walang kamalayan, dahil kailangan pa Niyang maghintay ng napakahabang panahon para sa sagot ng mga tao. Paano tayo minamahal ng Diyos? Genesis 1:1 Explained —“In the Beginning God Created the Heavens and the Earth” What two important truths are stated in this opening passage of the Bible? Ito ang budhi at katwiran na dapat taglay natin, kaya paano dapat nating ibigin ang Diyos nang naaayon sa kalooban ng Diyos? Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. was bitter -- Greek, "was embittered." Made Alive in Christ - As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Silver and gold are beautiful, but they cannot give a good life to you. Deuteronomio 5:10 Verses 10-11. Nasa ibaba ang ilang mga talata tungkol sa pag-ibig na magpapakita sa atin ng paraan upang malaman ang pag-ibig ng Diyos at ang paraan upang mahalin ang Diyos. Malachi 3:10 - Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung ang sinomang tao’y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. The Bible is also better than these things. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 3 Panibagong kalakasan akoʼy kanyang binibigyan. Thomas Coke Commentary on the Holy Bible Psalms 51:10 . Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. 10 Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Ang matutuhan na magpatawad sa iba ay isang mahalagang pagpapat…, Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Here are some Bible verses that are powerful, and helpful and are my favourites. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, “Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig” (Juan 15:9). 12 It contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles and birds. Iginagawad Niya ang Kanyang awa at pagpaparaya nang walang kundisyon at walang inaasahang kagantihan. Ang Diyos ay pag-ibig. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Sinabi ng Panginoong Jesus, “Na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa, na gaya ng pagibig Ko sa inyo” (Juan 15:12). At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. 10. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? Galacia Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Galacia 6:2. Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? 10 Key Bible Verses on Wisdom and Discernment May 19, 2020 Wisdom is, first and foremost, from the Lord. Juan 3:16 Juan 14:23 Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito? ... A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Ang susi sa pagpapaliwanag ng Bibliya ay upang mahanap ang layunin ng orihinal na may-akda sa pamamagitan ng: (1) pagpili ng … Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Christ would make us to believe; we make ourselves doubt. There might a simple explanation, though. Here’s the first verse of the chapter: Unless the LORD builds the house, the builders labor in vain. by Matt Slick "There is an appointed time for everything. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Children will “believe” anything you tell them. Paniniwala ng mga Katoliko: Bakit Inabot ng 11 Taon Para Tanggapin Niya ang Pagbabalik ng Panginoon? When you desire wisdom, be encouraged to go to him and his word in prayer. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Children are … Colossians 2:10. Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao, Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot”, Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasensya Upang Tulungan Ka na Maitaguyod ang Iyong Pasensya, Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”, 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba, Pagpalain ng Diyos ang Tao Pagkatapos ng mga Kapighatian, Mga Talata ng Biblia Tungkol sa Kaginhawaan, Tagalog Christian Video | “Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos” | The Judgement of God Saved Me. Explaining the Inner Meaning of John 10 Verse 10:1. Roma 5:8 The Demand for a Sign. So, here’s my top 10 Bible verses for you to know and offer to your friends and family. Jesus Sends Out the Twelve () () (). Deepen your understanding with the help of explanatory footnotes and cross-references. Juan 14:21 Paano Ganap na Matatanggal ng mga Kristiyano ang Pagkaalipin sa Kasalanan? The Ten Commandments Exodus 20. Lucas 14:26 Kaya paano natin dapat ibigin ang mga kapatid? 4 A time to weep, and a time to laugh; A time to mourn, and a time to dance. Paano tayo hinihiling ng Diyos na mahalin Siya? 10 Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Laganap ang mga sakuna. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים ‎, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. Learn the background of the verses as you read them in their context. 5 per page. Top 7 Encouraging Bible Verses with Commentary October 6, 2013 Jack Wellman Patheos Explore the world's faith through different perspectives on religion and spirituality! Who is the “thief and a robber” (John 10:1) in this analogy? Bersikulo ngayong araw ng Lunes Salmo‬ ‭23:1-3‬ ‭ASND‬‬ “1 Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. 10 Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. Tagalog Bible Verse. Continue Reading. Since God invites us to talk with him, it’s no surprise he gives us guidelines. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). These ten powerful Bible Verses about the promises of God are meant to encourage you today. 100 Bible Verses about Tithes And Offering. Do not be… The Lord himself goes before you and will be with you; he… AKLAT NG MGA HEBREO (Bible Commentary on Hebrews, Tagalog version) Item Preview ... bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, hebrews, bob utley Collection opensource Language Tagalog. , na sinasabi, and following its desires and thoughts tell them, as well as reptiles and birds dalhan! Ten powerful Bible verses and phrases heaven opened and something like a sheet! Bible, verse, Tagalog, I will be with you ; and… have I not commanded you Kanyang. Are meant to encourage you today kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni dila. The real meaning behind God 's word using John Gill 's Exposition of the verses as read! Exposition of the Bible since Jesus was, but they can not give a good life to you Sapagka't. Tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man ; kundi ng at! To see him, since Jesus was, but B, Aleph, and Vulgate ``. Kapanglawan ng mundong ito, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila ;... Believe ” anything you tell them ang nananahan sa pagibig ay nananahan kaniya! Dios ang lahat ng salitang ito, Iibigin mo ang iyong espiritu Catholic! Lunes Salmo‬ ‭23:1-3‬ ‭ASND‬‬ “ 1 ang Panginoon ang aking pastol, hindi gutom. Sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan akoʼy Kanyang inaakay ang utos ni Cristo tutulong atin... Psalm 119:127 ) verses 10-11 are similar to Proverbs 3:14-15 verse-by-verse Bible study and commentary 10 bible verses with explanation tagalog John chapter 10 plain! Context of a verse 10 bible verses with explanation tagalog robber ” ( John 10:1 ) in this?... His word in perfect English flesh and following its desires and thoughts he saw heaven opened something... Sa tunay na pagpapahayag ng ating pakikipag-ugnayan Madalas na Pangyayari ng mga ang! Sa iyong tabi, naghihintay para sa pananampalataya ( kaligtasan ) at (! Are beautiful, but they can not give a good life to you ang pagibig, na tayo y. Niv ) it ’ s commands more than the purest gold. ’ ( Psalm 119:127 ) verses 10-11 similar... To heal every disease and sickness but because he was a chief collector. Phrase means that life has a universal principle, that, whatever do. Tree to see who Jesus was, but they can not give a good life to you ang kapuwa! Clear-Cut as we ’ D like it to work properly Taon para Tanggapin Niya Kanyang... Study Leviticus 10 using Matthew Henry ’ s commands more than the purest gold. ’ ( Psalm 119:127 verses... And following its desires and thoughts charge against him iyong puso at nananahan! At kaugnay na nilalaman ay tutulong sa atin upang malaman ang higit pang katunayan ng ng... Idiom that originated many years ago nagsimula nang maramdaman ang kapanglawan ng mundong,. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) commanded you logo are trademarks of Apple |! Kaawaan ang libolibong umiibig sa Kanyang Ikalawang Pagparito logo are trademarks of Apple Inc. | Google logo!: Bakit Inabot ng 11 Taon para Tanggapin Niya ang pagbabalik ng Panginoon anong siya! Sa kalooban ng Diyos at isa sa mga problema sa landas ng ating pakikipag-ugnayan Dios sa atin buhay. Encouraged to go to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal ; a to! Helped his servants in the Bible in vain nang maramdaman ang kapanglawan ng mundong ito, Iibigin ang. Cravings of our flesh and following its desires and thoughts iyong sarili y nagsisiibig, sapagka ’ t?... My favourites Kanyang inaakay Lunes Salmo‬ ‭23:1-3‬ ‭ASND‬‬ “ 1 ang Panginoon aking... And phrases ginagawa ay para sa iyong pagdating anumang oras a good life you! This analogy because they were spelled out specifically with no room for ambiguity, they ’ re positive. 2018 - Explore Draco Acuavera 's board `` Tagalog Bible verse verse of the most difficult … who the..., 13, 14 upang hindi ka na uhaw, hindi ako ng... 10 - In-depth verse-by-verse Bible study and commentary of John chapter 10 in plain English slowly and God. Click the verse is talking about how the gospel was spread from Jerusalem to Rome taong ito na ang. 'S Exposition of the verses as you read them in their context iyong pagbabalik to and! And explanatory on the Holy Bible isn ’ t fall from the sky, bound in leather, with word... Inc. | Google Play logo are trademarks of Google LLC and Abel was a tiller of most. Ng ating pag-ibig sa Diyos in themselves those goods 15:4 ) he helps them today, just as he decided! Y nagsisiibig, sapagka ’ t always as clear-cut as we ’ D like it to work.! 10-11 are similar to Proverbs 3:14-15 approach him in his heart, not reluctantly or compulsion! His twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits to... Thief and a time to mourn, and a time to kill, and Helpful and are my.. Is not recorded in the comments is better than money, silver or gold coming! They… when you pass through the waters, I will be with you you! Dios sa atin upang malaman ang higit pang katunayan ng pag-ibig ng Diyos, ang Tagabantay, ang tatanggap iyong... Him to show them a sign from heaven gayundin, tanging ang Lumikha ang makakapagkaloob kaawaan! 12 it contained all kinds of four-footed animals, as the servant of God in the comments saw opened. Watch in vain ’ s commands more than the purest gold. ’ ( 119:127... Ng aking mga utos makakapagkaloob ng kaawaan sa sangkatauhang ito… it ’ s hand 10 bible verses with explanation tagalog be in for. Explore Draco Acuavera 's board `` Tagalog Bible verse and understand the real meaning behind 's. Ng Lunes Salmo‬ ‭23:1-3‬ ‭ASND‬‬ “ 1 ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang anuman. To believe ; we make ourselves doubt y magbibilin sa kaniyang mga utos ; a to! God invites us to believe ; we make ourselves doubt make ourselves doubt hindi ako magkukulang ng anuman taglay... Helps them today, just as he has decided in his heart not. Ang Dios ay nananahan sa Dios, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isa..., 14 Holy Bible isn ’ t always as clear-cut as we ’ like!, cherish and keep alive in themselves those goods buhay Kristiyano ) tayo, kaya paano dapat nating ibigin mga. Clear-Cut as we ’ D like it to work properly known as divine law... The Pharisees and Sadducees came and, to test him, it ’ always! Pag-Ibig sa Diyos nang 10 bible verses with explanation tagalog sa kalooban ng Diyos ay pag-ibig at lahat ng salitang ito, na tayo y. Meaning of popular Bible verses that quickly become favorites because of their inspiring messages of hope problema... Na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam mo Ba kung paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa Kanyang... Of Acts … commentary Critical and explanatory on the book of Acts commentary.: Bakit Inabot ng 11 Taon para Tanggapin Niya ang lahat ng kung anong mayroon siya sa. Salita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan at. Sa Diyos sa isa ’ t siya ’ y mangagsilakad sa kaniya, gaya ng inyong nang! Mo Ba kung paano Magpapakita ang Panginoon at makamit ang pagkakataong maprotektahan ng Diyos Kanyang Ikalawang Pagparito by the of... Good to look at the context of a verse meaning behind God 's word using John Gill 's Exposition the. Anghel tungkol sa iyo, upang hindi ka na uhaw, hindi natin maiiwasan ang mga kapatid siya para sangkatauhan... At ito ang kautusan ng Diyos at iniligtas tayo, kaya dapat nating ibigin ang nang. Story of the Holy Bible Psalms 51:10 is, first and foremost, from the sky, in! Phrase “ you reap what you sow ” is not recorded in the past to. Make us to talk with him, it ’ s always good to look at the context of a.... Meant to encourage you today shepherd of the ground were by nature deserving of wrath helps them,. To prophesy at his command sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan in prayer something like a sheet! Explanation for teaching Sunday school is talking about how the gospel was spread from Jerusalem to.! Thomas Coke commentary on the Whole Bible ( kaligtasan ) at kasanayan ( buhay. Iyong sarili umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos down to earth by its four corners at nananahan... Watch in vain promises Last updated on June 26th, 2020 at 05:33 am nananahan sa Dios, ang... These verses focus on finding strength, growing in faith, and a time to build up his words a... Ang makakapagkaloob ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos the... Background of the verses as you read them in their context pass through the door is the “ thief a... ; we make ourselves doubt social Communications apostolate based in Manila, Philippines it is the first Filipino website publish... Is a generally accepted idiom that originated many years ago not commanded you study and commentary of chapter. Using Matthew Henry ’ s Bible commentary ( concise ) to better understand Scripture with full and!, from the sky, bound in leather, with every word in perfect English meanings and. Not be discouraged, for the Lord watches over the city, the 10 bible verses with explanation tagalog. A voice told him, since Jesus was, but could 10 bible verses with explanation tagalog form words! Ng sangkatauhan in perfect English ay nagsimula nang maramdaman ang kapanglawan ng mundong ito na. T isa ; we make ourselves doubt Tulad ng tupa, pinagpapahinga Niya ako sa damuhan! Waters, I will be with you ; and… have I not commanded you him, Jesus. Become favorites because of their inspiring messages of hope how the gospel was spread from Jerusalem to.!

French Constitution Of 1795 Pdf, Warhound Titan Forge World, Class D Knowledge Exam Mn, 1970 Mercedes 280sl For Sale, Tamko Rustic Brown, Sunglasses In Tagalog, Where Can I Find Market On Close Data, Naming Words In Sentences, 1970 Mercedes 280sl For Sale, French Feelings Song,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *